Loading…

Kalmarsalens villkor för försäljning, leverans och personuppgifter

Allmänt

Här kan du läsa om vad som gäller vid köp av biljett till något av Kalmarsalens evenemang samt köp av biljetter som Kalmarsalen säljer som ombud för arrangörer d.v.s. för arrangörens räkning i arrangörens namn. Dessa villkor (i dokumentet kallat "Villkoren") gäller för biljettköp via Kalmarsalens biljettkassa, via våra auktoriserade återförsäljare samt vid köp via vårt internetbokningssystem som är tillgängligt via Kalmarsalens hemsida ("E-handelsplattformen").
Genom att godkänna dessa Villkor bekräftar du att du är minst 18 år gammal och/eller i övrigt behörig att ingå avtal om biljettköp, samt att du har läst och förstått dessa Villkor och samtycker till vår personuppgiftsbehandling.
Dessa villkor är underkastat rättsreglerna i svensk lagstiftning.
Frågor om enskilda evenemang eller biljettköp kontakta Kalmarsalen så kan vi i förekommande fall vidarebefordra till aktuell arrangör.

Kontaktinformation

Kalmarsalen Konferens & Evenemang AB
Besöksadress: Skeppsbrogatan 49, 392 31 Kalmar
Postadress som ovan.
Biljettkassa: 0480-42 10 10, biljett@kalmarsalen.se
Grupp/företagsbokning (minst 20 biljetter): 0480-42 10 10, biljett@kalmarsalen.se
Org.nr: 556470 - 4265

Biljettköp via Biljettkassa

Kalmarsalens biljettkassa riktar sig i första hand till konsumenter och icke-kommersiell användning av biljetter och andra värdehandlingar. Om du är företagare och vill köpa biljetter för vidare distribution i näringsverksamhet eller annat kommersiellt syfte är du välkommen att ta kontakt med Gruppbokningen (se ovan).

När du köper biljetter via biljettkassan ber vi dig uppge vissa personuppgifter, bland annat i syfte att kunna kontakta dig angående ditt besök. Genom att du genomför köp accepterar du denna behandling av personuppgifter.

All kommunikation mellan dig som kund och Kalmarsalen sker i krypterad form. Kortinformation skickas direkt till kortleverantören och sparas inte av Kalmarsalen.

Biljettköp via internet (E-handelsplattformen)

När du köper biljetter via vår E-handelsplattform, skapar ett konto ("Användarkonto"), fyller i dina uppgifter och klickar i rutan där det står "Jag godkänner försäljnings- och leveransvillkoren", så accepterar du dessa Villkor och ger ditt samtycke till att vi sparar dina personuppgifter.

E-handelsplattformen är utformad för privat bruk och riktar sig huvudsakligen till privatpersoner (konsumenter) eller särskilt godkända näringsidkare. Det är därmed förbjudet att utnyttja Användarkontot för kommersiellt bruk.

Köp som strider mot Kalmarsalens villkor

Vi förbehåller oss rätten att avsluta en användares Användarkonto, stänga av användaren, neka användaren biljettköp och/eller makulera eller spärra köpta biljetter om användaren bryter mot dessa Villkor.

När en biljett spärras blir den obrukbar och mister sitt värde. Vid makuleringar på grund av att användaren brutit mot dessa Villkor återbetalas inte eventuella distributions- och leveransavgifter. Vi kan även besluta att inte återbetala erlagt biljettpris. Om evenemanget har restriktioner för antal biljetter per köp och kund så får maxantalet ej överskridas eller kringgås.

Allmänt om biljetter

Biljetten ger dig tillgång till det evenemang som biljetten avser så länge streckkoden är giltig och läsbar.

Biljetter eller produkter som annullerats är inte giltiga.
Borttappad biljett ersätts ej.

Biljetten får ej kopieras eller på annat sätt användas flera gånger.
Du får inte förändra, förvanska eller dölja information (såsom exempelvis pris) som är angivet på biljetten.

Biljetten får överlåtas till annan person om det ej tydligt framgår på hemsidan och/eller biljetten att den är personlig.

Den sittplats som anges på biljetten är den som gäller.

Rätt till biljett med rabatterat pris (exempelvis pensionär, barn och student) ska kunna styrkas före inträde till evenemanget beviljas.

Kalmarsalen har rätt att annullera biljetter om dessa försäljnings- och leveransvillkor ej följs.

Byten, återköp och inställt/flyttat evenemang

För dig som konsument

När betalning har skett är du som kund bunden av ditt köp. Distansavtalslagens regler om ångerrätt gäller inte vid köp av evenemangsbiljetter. Kalmarsalen ansvarar inte för biljetter som är köpta av andra personer eller företag än Kalmarsalen och dess auktoriserade återförsäljare.

Köpt biljett återlöses ej med undantag för om evenemanget ställs in.

Oavsett om det är Kalmarsalen eller annan arrangör som ansvarar för det inställda evenemanget ska du som kund kontakta Kalmarsalen för instruktion gällande återbetalning. Om arrangör inte bestämmer annat gäller att kund ska kontakta Kalmarsalen senast tre (3) månader efter det inställda evenemanget skulle ägt rum och om så inte sker har kund ej rätt till återbetalning. Vid inställt evenemang återbetalas ej service- och distributionsavgifter. Du som kund ansvarar själv för att kontrollera att evenemanget ej är inställt eller flyttat. Ändringar i repertoaren, ändrat datum, delvis genomfört evenemang och liknande utgör inte ett inställt evenemang.

Då biljetter sålts till evenemang som arrangeras av annan än Kalmarsalen är det respektive arrangör som svarar för villkoren och beslutar om återbetalning av biljettlikvid exklusive serviceavgiften och eventuella distributionsavgifter även om kund lämnar sitt anspråk om återbetalning till Kalmarsalen och utbetalning, efter godkännande av arrangör, sker via Kalmarsalen. Skulle tvist uppstå i dessa fall är det arrangören (står på evenemangsbiljetten) som är motparten.

För dig som näringsidkare

Näringsidkare eller ombud för näringsidkare, får endast efter godkännande av Kalmarsalen använda E-handelsplattformen eller biljettkassan för att köpa biljetter för vidare distribution i kommersiellt syfte. För näringsidkare som godkänts gäller separata villkor för reklamation och återköp av biljetter enligt överenskommelse med Kalmarsalen.

Biljetter får inte användas i kommersiellt syfte eller erbjudas i tävlingar utan skriftligt medgivande från Kalmarsalen och/eller eventuell extern arrangör.

Force majeure

Om Kalmarsalen till följd av force majeure såsom krig, upplopp, brand, naturkatastrofer (som översvämning, orkan, jordbävning), explosioner, strejk, nya lagar som förbjuder fullföljandet av avtalet, eller liknande omständigheter hindras att fullfölja sina åtaganden enligt detta avtal har Kalmarsalen rätt att häva avtalet utan skyldighet att utge skadestånd varken till konsument eller näringsidkare.

I samtliga fall där biljetter sålts till inställda/flyttade evenemang pga force majeure som arrangeras av annan än Kalmarsalen är det respektive arrangör som svarar gällande och för återbetalning av biljettlikvid exklusive serviceavgift och eventuell distributionsavgift även om kund lämnar sitt anspråk om återbetalning till Kalmarsalen och utbetalning, vid godkänt, sker via Kalmarsalen. Skulle tvist uppstå i dessa fall är det arrangören (står på evenemangsbiljetten) som är motparten. Serviceavgiften och eventuella distributionsavgifter återbetalas inte.

Immateriella rättigheter

Allt material (varumärken, texter, bilder med mera) som används på E-handelsplattformen eller i vår biljettkassa, tillhör Kalmarsalen eller någon av våra samarbetspartners. Det är inte tillåtet att sprida eller dela dessa immateriella rättigheter utan vårt godkännande.

E-handelsplattformen och de biljetter som förmedlas får inte justeras, kopieras eller distribueras under några andra omständigheter än vad som framgår av dessa Villkor eller efter skriftligt godkännande av oss.

Personuppgiftspolicy

Vi behöver samla in vissa uppgifter som är, eller blir, direkt kopplade till köparen ("Personuppgifter") för att kunna förmedla biljetter på ett tryggt, smidigt och kvalitativt sätt. Vi dokumenterar även all kommunikation som vi har med dig via e-post, för att tillhandahålla den service som du förväntar dig av oss. När du genomför köp genom vår biljettkassa eller E-handelsplattformen, samtycker du till att vi samlar in följande Personuppgifter:

Leverans-, betalnings- och inköpsuppgifter

Om du är yngre än 18 år och skapar ett Användarkonto på vår E-handelsplattform, förutsätter vi att din vårdnadshavare samtycker till vår behandling av dina personuppgifter.

Kalmarsalen är ensam ägare till den personliga information som samlas in. Vi säljer inte denna information vidare till andra företag. Däremot kan vi ge dina uppgifter vidare till exempelvis extern arrangör för evenemanget du köpt biljett till via ex säljlistor, om det krävs för att förmedla en tjänst eller produkt (exempelvis distribution, tryckeri och återförsäljare) eller till myndighet med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Syften med personuppgiftsbehandling

Vårt syfte med att behandla dina Personuppgifter är i första hand att fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund, såsom att exempelvis tillhandahålla biljetter och per e-post skicka information och uppdateringar om det evenemang du köpt biljett till. Utöver detta har vi vissa kompletterande syften, såsom:

Genom att köpa biljetter till evenemang på Kalmarsalen och/eller ha ett Användarkonto samtycker du som kund till att marknadsföring kan ske via e-post, sms och andra digitala kanaler. Du har alltid möjlighet att välja bort sådan kommunikation.

För hela Kalmarsalens Integritetspolicy vänligen besök vår hemsida www.kalmarsalen.se.

Kan vi göra något bättre?

Vi är alltid öppna för återkoppling gällande vår verksamhet och tar tacksamt emot din upplevelse som kund inklusive förbättringsmöjligheter. Ring till Biljettkassan på 0480- 42 10 10 eller mejla till: biljett@kalmarsalen.se och skriv ditt ärende så utförligt du kan och lämna gärna mobilnummer så vi kan ringa dig.

Tack för att du tog dig tid att läsa igenom våra Villkor.

Varmt välkommen till oss på Kalmarsalen - Its only rock´n roll but we like it!